Публічна оферта

1 Зв’яжіться з нами та ми повідомимо точну ціну через 15 хвилин
2 Переклад буде виконаний дипломованим перекладачем
3 Нотаріус підшиє переклад до копії документа та засвідчить переклад

Публічна оферта

про надання послуг письмового перекладу

редакція 08.11.2018

1.​ Використані терміни

1.1.​ Виконавець – суб’єкт господарювання, інформація щодо якого повідомляється Замовнику при замовленні послуги.

1.2.​ Договір – цей договір про надання послуг письмового перекладу.

1.3.​ Замовник – фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, які отримують послуги від Виконавця згідно цього Договору.

1.4.​ Сайт – веб-сайт за адресою profpereklad.ua.

 

2.​ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.​ Цей Договір укладається між Замовником та Виконавцем.

2.2.​ У відповідності до ст. 633 Цивільного кодексу України, даний Договір є публічним договором. Замовляючи у Виконавця послуги та здійснюючи їх оплату або підтверджуючи пропозицію Виконавець Замовник надає свою згоду з умовами Договору. Договір вважається укладеним та вступає в силу з моменту оплати або підтвердження пропозиції Замовником послуг Виконавця.

2.3.​ Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним. Договір може бути достроково припинений в порядку та на підставах, передбачених законодавством.

2.4.​ На кожне окреме замовлення послуг укладається окремий договір.

2.5.​ Цей Договір не врегульовує надання Замовником послуг, якщо щодо надання таких послуг Замовником укладено окремий договір у письмовій формі.

2.6.​ Виконавець не може в односторонньому порядку вносити зміни до Договору після його укладення, крім випадів, передбачених законодавством. При цьому, Виконавець може вносити зміни до Договору шляхом розміщення його в новій редакції на Сайті, але Договір в новій редакції буде укладатися стосовно надання послуг, які будуть оплачені після розміщення на Сайті такої нової редакції до Договору. До послуг, які були оплачені до розміщення на Сайті нової редакції Договору, будуть застосуватися умови Договору, які були розміщені на сайті станом на момент оплати послуг.

 

3.​ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.​ Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з перекладу та інші супутні послуги, а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю надані послуги на умовах цього Договору. Повний перелік послуг, які можуть бути надані за цим Договором, Замовник може дізнатися у Виконавця.

3.2.​ Порядок замовлення та надання послуг:

3.2.1.​ Замовник звертається до Виконавця за телефонами або адресою електронної пошти, вказаними на Сайті, чи через форму замовлення на Сайті і замовляє необхідні послуги та направляє Виконавцю електронною поштою документ, який має бути перекладений.

3.2.2.​ Якщо Виконавець може надати потрібні Замовнику послуги, він розраховує вартість послуг згідно власного прайс-листа та повідомляє Замовнику електронною поштою таку вартість, а також строки надання послуг, і направляє Замовнику рахунок-фактуру та/або інструкції щодо оплати. У разі неможливості надання послуг Замовнику, Виконавець повідомляє Замовника про це.

3.2.3.​ У разі, якщо Замовник погоджується з вартістю послуг та строком їх надання, Замовник оплачує їх або підтверджує пропозицію.

3.2.4.​ Після оплати або підтвердження пропозиції Замовником послуг, Виконавець приступає до їх надання. Якщо надання послуг потребує здійснення Замовником додаткових дій (наприклад, передачі Виконавці оригіналів документів у разі замовлення послуг з нотаріального засвідчення підпису перекладача на документах), Виконавець приступає до надання послуг з моменту вчинення Замовником таких додаткових дій.

3.2.5.​ Результат надання послуг Виконавець направляє Замовнику електронною поштою. Якщо результатом надання послуг є друковані документи, Виконавець передає їх Замовнику в офісі Виконавця або доставляє за визначеною Замовником адресою за умови оплати Виконавцем послуги з доставки. За взаємною згодою Сторони також можуть погодити і інший порядок та місце передачі результатів наданих послуг.

 

4.​ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1.​ Виконавець зобов’язується:

4.1.1.​ Своєчасно надавати послуги з дотриманням умов цього Договору.

4.1.2.​ Інформувати Замовника про хід надання послуг (виконання перекладу).

4.1.3.​ Звітувати перед Замовником про результати надання послуг (виконання перекладу).

4.1.4.​ Під час надання послуги діяти згідно з побажаннями та рекомендаціями Замовника, а також з урахуванням своїх професійних знань і досвіду у виконанні письмових перекладів.

4.1.5.​ Забезпечити повне збереження та повернення наданих Замовником за актом приймання-передачі оригіналів документів.

4.1.6.​ Безкоштовно виправити обґрунтовані зауваження Замовника до наданих послуг.

4.1.7.​ Надавати результати надання послуг (письмовий переклад) Замовнику електронною поштою або в роздрукованому вигляді на папері в 1 (одному) примірнику.

4.2.​ Виконавець має право:

4.2.1.​ Отримати оплату за надану послугу.

4.2.2.​ У разі необхідності доручити виконання письмового перекладу іншій особі, несучи при цьому повну відповідальність перед Замовником за порушення умов Договору.

4.2.3.​ Відмовити Замовнику в наданні послуг у разі відсутності можливості надати послуги якісно в строк та відповідно до вимог Замовника.

 

5.​ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1.​ Замовник зобов’язується:

5.1.1.​ Оплачувати послуги Виконавця в повному розмірі.

5.1.2.​ Своєчасно і в повному обсязі надавати Виконавцю матеріали для перекладу та інформацію про бажані строки виконання письмового перекладу, особливі вимоги до його мови, змісту, оформлення та формату файлів.

5.1.3.​ Із метою уникнення двозначності тлумачень або непорозумінь при перекладі, надати Виконавцю до початку надання послуг допоміжні матеріали, зокрема: раніше виконані переклади, довідкові матеріали, глосарії, транслітерацію власних назв згідно із внутрішніми документами, та оплатити послугу зі складання глосаріїв та/або пам’яті перекладів. В іншому разі претензії Замовника щодо двозначності тлумачень або перекладу власнихімен або назв, топонімів, особливостей застосування термінології та іншого не приймаються.

5.2.​ Замовник має право:

5.2.1.​ Вимагати від Виконавця здійснення письмового перекладу в строки та в порядку, встановленому цим Договором.

5.2.2.​ Отримувати від Виконавця інформацію про хід виконання письмового перекладу.

 

6.​ ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ

6.1.​ Вартість послуг відповідно до цього Договору залежить від замовленої послуги, обсягу, строків виконання та рівня складності замовлення та визначається згідно з прайс-листом Виконавця, до якого Виконавець може час від часу вносити зміни. Вартість послуг повідомляється Виконавцем Замовнику та вважається узгодженою Сторонами з моменту її оплати Замовником і не підлягає перегляду в подальшому в односторонньому порядку.

6.2.​ У разі наявності у Замовника обґрунтованих зауважень до якості наданих послуг, Замовник може направити Виконавцю виключний перелік зауважень та/або текст перекладу з виправленнями протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту направлення Виконавцем Замовнику результату наданих послуг (перекладу) електронною поштою, а повторні зауваження – протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту направлення Виконавцем Замовнику виправленого результату наданих послуг (перекладу) електронною поштою. Обґрунтовані зауваження до якості послуг усуваються Виконавцем у погоджений Сторонами строк. Претензії та зауваження Замовника до якості послуги, подані з порушенням строків, вказаних у цьому пункті Договору, Виконавцем не розглядаються. Послуги за Договором вважаються наданими належним чином по спливу строків для надання претензій, вказаних у цьому пункті, у разі якщо Замовник не заявляє Виконавцю обґрунтованих претензій до наданих послуг. Претензії та зауваження щодо якості наданих послуг можуть направлятися Замовником Виконавцю електронною поштою за адресою qc@profpereklad.ua.

6.3.​ Не вважаються обґрунтованими зауваженнями до якості послуг та не є недоліками якості послуг:

-​ претензії Замовника щодо обсягу послуг, які не були узгоджені Сторонами під час погодження замовлення послуг та які Виконавець не зобов’язаний був виконувати;

-​ претензії Замовника щодо двозначності тлумачень або перекладу власних імен або назв, топонімів, особливостей застосування термінології та іншого, якщо Замовник не надав Виконавцю до початку надання послуг згідно з п. 5.1.3 Договору готові глосарії та/або пам’ять перекладів чи допоміжні матеріали для підготовки таких глосаріїв та/або пам’яті перекладів та/або не замовив у Виконавця послугу з їх складання;

-​ стилістичні та синонімічні виправлення, що не змінюють змісту здійсненого Виконавцем перекладу;

-​ правки та зауваження Замовника до здійсненого Виконавцем перекладу, які суперечать нормам мов перекладу.

6.4.​ У разі виникнення між Сторонами спору щодо якості наданих послуг (здійсненого перекладу) і щодо того, чи є зауваження Замовника до якості послуг обґрунтованими чи ні, та неможливості досягнення Сторонами згоди з цього приводу, доведення факту неякісного надання послуг має здійснюватися Замовником шляхом замовлення Замовником за його рахунок проведення незалежної експертизи в експерта чи експертній установі, які мають усі необхідні дозволи та ліцензії, передбачені законодавством України, та надання Виконавцю висновку експерта. Разом з тим до надання вказаного висновку експертом вартість послуг оплачується Виконавцем у строки, передбачені Договором. У разі, якщо висновком експертизи буде встановлено факт неякісного надання послуг та обґрунтованості заперечень Замовника, Виконавець зобов’язаний буде компенсувати Замовнику вартість проведення експертизи (за умови надання Замовником документів, що підтверджують факт понесення таких витрат) та грошові кошти, що були сплачені за такі послуги.

6.5.​ Про факт замовлення експертизи, вказаної в п. 6.4 Договору, Замовник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця у строки для пред’явлення зауважень до якості послуг, вказані в п. 6.2 Договору. Експертний висновок має бути наданий Замовнику не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних місяців з моменту повідомлення Виконавця про проведення експертизи. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Виконавця про проведення експертизи чи ненадання або несвоєчасного надання Виконавцю висновку експертизи, претензії та зауваження Замовника до наданих послуг вважаються необґрунтованими, а послуги вважаються наданими належним чином по спливу вказаних вище строків для відповідно повідомлення Виконавця про проведення експертизи або для надання Виконавцю висновку експертизи.

6.6.​ Якщо Замовник до здійснення Виконавцем верстки тексту не повідомляє Виконавця про наявність обґрунтованих зауважень до виконаного Виконавцем перекладу та не вносить до нього правок, але вносить коригування до перекладу після виконання Виконавцем верстки, то повторна верстка тексту здійснюється Виконавцем за окрему плату.

6.7.​ Наявність у Замовника зауважень до правильності складання Виконавцем бухгалтерських документів щодо господарських операцій за цим Договором не звільняє Замовника від оплати послуг у строки, передбачені цим Договором.

 

7.​ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.​ У разі порушення своїх обов’язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням обов’язку є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом обов’язку.
7.2. У разі порушення Виконавцем обов’язку надати послугу в строк, передбачений цим Договором (прострочення з боку Виконавця), останній зобов’язаний сплатити Замовнику пеню в розмірі 0,2 % від вартості послуг, але в будь-якому разі не більше подвійної облікової ставки НБУ (що діяла в період, за який сплачується пеня) за кожен день такого прострочення, якщо законодавством не буде прямо встановлено інший розмір неустойки.
7.3. Виконавець не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання обов’язків за цим Договором та не сплачує пеню, розмір якої передбачено пунктом 7.57.2 цього Договору, у разі, якщо причиною для такого невиконання чи неналежного виконання обов’язків стало невчинення Замовником дій, що передбачені Договором, актами цивільного законодавства чи випливають із суті обов’язку або звичаїв ділового обороту.
7.4. Якщо Замовник із будь-якої причини відмовляється від виконання замовленого письмового перекладу, він сплачує Виконавцю вартість уже виконаної роботи на день отримання такої відмови від Замовника.
7.5. У разі завдання Виконавцем ненаданням, несвоєчасним чи неякісним наданням кожної конкретної послуги збитків чи шкоди Замовнику, Виконавець відшкодовує такі збитки чи шкоду в розмірі, не більшому за вартість відповідної послуги (відповідного замовлення), якщо законодавством не буде прямо встановлено інше.
7.6. Збитки та шкода відшкодовуються Виконавцем лише в тій частині, у якій вони не покриті неустойкою.

 

8.​ ФОРС-МАЖОР

8.1.​ Жодна зі Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором, що обумовлені обставинами, які виникли поза волею та бажанням Сторін та які неможливо було передбачити або уникнути, включаючи, але не обмежуючись цим, надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціально-політичного та військового характеру, рішення відповідних органів державної влади, що роблять неможливим виконання належним чином Сторонами своїх обов’язків, тощо.

8.2.​ Сторона, яка не виконує свої обов’язки через обставини, вказані в п. 8.1 Договору, повинна сповістити іншу Сторону в письмовому вигляді про перешкоду та її вплив на виконання обов’язків за цим Договором не пізніше 5 (п’яти) календарних днів із моменту виникнення цих обставин і протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту виникнення таких обставин надати іншій Стороні довідку компетентного органу державної влади чи місцевого самоврядування, яка підтверджує наявність та строк дії таких обставин. Сторона не звільняється від виконання своїх обов’язків за цим Договором у зв’язку з настанням обставин, вказаних у п. 8.1 Договору, у разі ненадання чи несвоєчасного надання іншій Стороні вказаного вище сповіщення або довідки.

 

9.​ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1.​ Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами щодо виконання ними обов’язків за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів.

9.2.​ Якщо спори та розбіжності неможливо врегулювати шляхом переговорів, то вони вирішуються в судовому порядку за встановленою підсудністю та підвідомчістю такого спору в порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством, – у компетентному суді.

9.3.​ Сторони погодили, що документи та переписка, якими Сторони обмінюватимуться електронною поштою з адрес, вказаних у п. 11.6 та 11.5 цього Договору, можуть прийматися судом до розгляду як письмові докази.

 

10.​ КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1.​ Сторони домовились, що умови цього Договору, а також матеріали та інформація, надані Виконавцю в зв’язку з цим Договором, становлять конфіденційну інформацію і не можуть бути розголошені третім особам без попереднього погодження з іншою Стороною протягом усього строку дії Договору і трьох років після закінчення строку його дії, за винятком випадків, коли Сторона зобов’язана розголосити таку інформацію відповідно до вимог законодавства (наприклад, за запитом органів влади). За розголошення вказаної інформації в порушення умов цього Договору Сторона-порушник несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

 

11.​ ІНШІ УМОВИ

11.1.​ Усі правовідносини, що виникають у зв’язку із виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

11.2.​ Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.3.​ (застосовується, якщо Замовник є юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем) Сторони повністю розуміють, що вся надана інформація про представників є персональними даними, які використовуються для ідентифікації таких представників, та погоджуються з тим, що такі дані зберігаються для подальшого використання відповідно до положень Господарського кодексу України, Податкового кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних» для реалізації ділових відносин між Сторонами.

11.4.​ (застосовується, якщо Замовник є фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем) Підписанням цього Договору: А) Замовник погоджується і надає Виконавцю свою згоду на обробку своїх персональних даних (надалі – «ПД»), включаючи: ім’я, контактну інформацію та інші дані, для цілей виконання цього Договору та в зв’язку з його виконанням; Б) Замовник погоджується з можливою обробкою відповідних ПД в електронній формі або вручну зі сторони Виконавця або його афілійованих осіб, або їх договірними сторонами з метою дотримання Виконавцем і його афілійованими особами чинного законодавства; В) Замовник погоджується і надає свою згоду на передачу Виконавцю та обробку і використання Виконавцем ПД Замовника без необхідності додаткового повідомлення про це Замовника. Замовник може вимагати надання доступу до своїх ПД, що зберігаються у Виконавця або його афілійованих осіб або інших операторів ПД, і при необхідності здійснювати запит на коригування цих ПД. Укладенням цього Договору Замовник, підтверджує, що він письмово повідомлений про збір його ПД Виконавцем,  мету обробки ПД і осіб, яким передаються його ПД, а також його права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а саме:

11.4.1.​ знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх ПД, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника ПД або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

11.4.2.​ отримувати інформацію про умови надання доступу до ПД, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його ПД;

11.4.3.​ на доступ до своїх ПД;

11.4.4.​ отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його ПД, а також отримувати зміст таких ПД;

11.4.5.​ пред’являти вмотивовану вимогу володільцю ПД із запереченням проти обробки своїх ПД;

11.4.6.​ пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх ПД будь-яким володільцем та розпорядником ПД, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

11.4.7.​ на захист своїх ПД від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

11.4.8.​ звертатися із скаргами на обробку своїх ПД до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

11.4.9.​ застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист ПД;

11.4.10.​ вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх ПД під час надання згоди;

11.4.11.​ відкликати згоду на обробку ПД;

11.4.12.​ знати механізм автоматичної обробки ПД;

11.4.13.​ на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

11.5.​ Виконавець направляє Замовнику інформацію, документи, результати наданих послуг, що згідно цього Договору мають направлятися електронною поштою, за адресою електронної пошти Замовника, з якої Замовник звернувся до Виконавця для замовлення послуг або яку Замовник окремо повідомив Виконавцю.

11.6.​ Сторони визнають повідомлення, прийняті та відправлені електронною поштою з e-mail адрес Виконавця *@profpereklad.ua або *@proftranslation.org та e-mail адрес Замовника, що вказані у п. 11.5 цього Договору.

11.7.​ Кореспонденція за цим Договором направляється Сторонами одна одній за адресами, вказаними у цьому Договорі. Кореспонденція вважається отриманою в момент її фактичного отримання Стороною. У разі, якщо кореспонденцію надіслано іншій Стороні за належною адресою, проте вона не отримується такою Стороною протягом 10 (десяти) календарних днів з дати відправки, датою отримання кореспонденції буде вважатися день надходження кореспонденції до поштового відділення Сторони-отримувача (для відправлень поштою), 5 (п’ятий) календарний день з моменту відправки (для відправлень службами кур’єрської доставки) або дата відправки (для відправлень електронною поштою.) Якщо одна Сторона не повідомила іншу Сторону у встановлені цим Договором строки про зміну поштової адреси чи адреси електронної пошти, то кореспонденція, направлена такій першій Стороні за її попередньо відомими адресами (адреси, які зазначені в цьому Договорі або які пізніше були повідомлені першою Стороною іншій Стороні), вважається направленою за належною адресою.

11.8.​ У разі здійснення Виконавцем повторної відправки кореспонденції Замовнику, зокрема Актів, рахунків, результатів надання послуг, Замовник оплачує Виконавцю послугу такої повторної відправки в розмірі відповідно до актуального прайс-листа Виконавця, якщо раніше така кореспонденція була відправлена Замовнику за належною адресою, але фактично не була отримана Замовником або у разі втрати Замовником раніше отриманої кореспонденції.

11.9.​ Якщо Договором передбачено відправку повідомлень чи документів (у т.ч. результатів надання послуг, замовлень тощо) електронною поштою, будь-яка зі Сторін має право також направити відповідні повідомлення чи документи звичайною поштою чи вручити їх наручно іншій Стороні, а відповідна Сторона зобов’язана буде направити відповідь (якщо така відповідь необхідна) першій Стороні також звичайною поштою чи вручити її наручно.

 

12.​ ЯкорьПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1.​ Одиницею розрахунку вартості перекладу за цим Договором є «слово» тексту вихідного документа. Обсяг визначається за допомогою спеціального програмного забезпечення Виконавця.

12.2.​ Підрахунок слів під час перекладу з мов, які мають складне написання або не відображають голосних (корейська, китайська, мови, які використовують арабський алфавіт, тощо), здійснюється орієнтовно. Остаточна сума з’ясовується лише після завершення перекладу та розраховується за кількістю слів тексту перекладу.

У разі внесення Замовником доповнень або змін до тексту оригіналу дата виконання письмового перекладу Виконавцем переноситься на строк, необхідний для виконання зазначених робіт, а внесення змін оплачується Замовником додатково.

Публічна оферта

 

редакція 08.05.2018

1.​ Використані терміни

1.1.​ Виконавець – суб’єкт господарювання, інформація щодо якого повідомляється Замовнику при замовленні послуги.

1.2.​ Договір – цей договір про надання послуг письмового перекладу.

1.3.​ Замовник – фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, які отримують послуги від Виконавця згідно цього Договору.

1.4.​ Сайт – веб-сайт за адресою profpereklad.ua.

 

2.​ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1.​ Цей Договір укладається між Замовником та Виконавцем.

2.2.​ У відповідності до ст. 633 Цивільного кодексу України, даний Договір є публічним договором. Замовляючи у Виконавця послуги та здійснюючи їх оплату Виконавець надає свою згоду з умовами Договору. Договір вважається укладеним та вступає в силу з моменту оплати Замовником послуг Виконавця.

2.3.​ Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за ним. Договір може бути достроково припинений в порядку та на підставах, передбачених законодавством.

2.4.​ На кожне окреме замовлення послуг укладається окремий договір.

2.5.​ Цей Договір не врегульовує надання Замовником послуг, якщо щодо надання таких послуг Замовником укладено окремий договір у письмовій формі.

2.6.​ Виконавець не може в односторонньому порядку вносити зміни до Договору після його укладення, крім випадів, передбачених законодавством. При цьому, Виконавець може вносити зміни до Договору шляхом розміщення його в новій редакції на Сайті, але Договір в новій редакції буде укладатися стосовно надання послуг, які будуть оплачені після розміщення на Сайті такої нової редакції до Договору. До послуг, які були оплачені до розміщення на Сайті нової редакції Договору, будуть застосуватися умови Договору, які були розміщені на сайті станом на момент оплати послуг.

 

3.​ ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.​ Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з перекладу та інші супутні послуги, а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцю надані послуги на умовах цього Договору. Повний перелік послуг, які можуть бути надані за цим Договором, Замовник може дізнатися у Виконавця.

3.2.​ Порядок замовлення та надання послуг:

3.2.1.​ Замовник звертається до Виконавця за телефонами або адресою електронної пошти, вказаними на Сайті, чи через форму замовлення на Сайті і замовляє необхідні послуги та направляє Виконавцю електронною поштою документ, який має бути перекладений.

3.2.2.​ Якщо Виконавець може надати потрібні Замовнику послуги, він розраховує вартість послуг згідно власного прайс-листа та повідомляє Замовнику електронною поштою таку вартість, а також строки надання послуг, і направляє Замовнику рахунок-фактуру та/або інструкції щодо оплати. У разі неможливості надання послуг Замовнику, Виконавець повідомляє Замовника про це.

3.2.3.​ У разі, якщо Замовник погоджується з вартістю послуг та строком їх надання, Замовник оплачує їх.

3.2.4.​ Після оплати Замовником послуг, Виконавець приступає до їх надання. Якщо надання послуг потребує здійснення Замовником додаткових дій (наприклад, передачі Виконавці оригіналів документів у разі замовлення послуг з нотаріального засвідчення підпису перекладача на документах), Виконавець приступає до надання послуг з моменту вчинення Замовником таких додаткових дій.

3.2.5.​ Результат надання послуг Виконавець направляє Замовнику електронною поштою. Якщо результатом надання послуг є друковані документи, Виконавець передає їх Замовнику в офісі Виконавця або доставляє за визначеною Замовником адресою за умови оплати Виконавцем послуги з доставки. За взаємною згодою Сторони також можуть погодити і інший порядок та місце передачі результатів наданих послуг.

3.3.​ Послуги з письмового перекладу надаються на умовах пакетів на вибір Замовника:

3.3.1.​ Пакет Якорь“Економ” включає тільки переклад, виконаний професійним перекладачем, та не включає перевірку перекладу редактором та коректором.

3.3.2.​ Пакет “Оптимальний” включає переклад, виконаний професійним перекладачем, а також білінгвальну перевірку перекладу редактором та не включає перевірку перекладу коректором.

3.3.3.​ Пакет “Преміум” для перекладів на українську та російську мови включає переклад, виконаний професійним перекладачем, а також білінгвальну перевірку перекладу редактором та перевірку перекладу коректором.

3.3.4.​ Пакет “Преміум” для перекладів на мови, окрім російської та української, включає переклад, виконаний професійним перекладачем, а також білінгвальну перевірку перекладу редактором та перевірку перекладу носієм мови.

 

4.​ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1.​ Виконавець зобов’язується:

4.1.1.​ Своєчасно надавати послуги з дотриманням умов цього Договору.

4.1.2.​ Інформувати Замовника про хід надання послуг (виконання перекладу).

4.1.3.​ Звітувати перед Замовником про результати надання послуг (виконання перекладу).

4.1.4.​ Під час надання послуги діяти згідно з побажаннями та рекомендаціями Замовника, а також з урахуванням своїх професійних знань і досвіду у виконанні письмових перекладів.

4.1.5.​ Забезпечити повне збереження та повернення наданих Замовником за актом приймання-передачі оригіналів документів.

4.1.6.​ Безкоштовно виправити обґрунтовані зауваження Замовника до наданих послуг.

4.1.7.​ Надавати результати надання послуг (письмовий переклад) Замовнику електронною поштою або в роздрукованому вигляді на папері в 1 (одному) примірнику.

4.2.​ Виконавець має право:

4.2.1.​ Отримати оплату за надану послугу.

4.2.2.​ У разі необхідності доручити виконання письмового перекладу іншій особі, несучи при цьому повну відповідальність перед Замовником за порушення умов Договору.

4.2.3.​ Відмовити Замовнику в наданні послуг у разі відсутності можливості надати послуги якісно в строк та відповідно до вимог Замовника.

 

5.​ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

5.1.​ Замовник зобов’язується:

5.1.1.​ Оплачувати послуги Виконавця в повному розмірі.

5.1.2.​ Своєчасно і в повному обсязі надавати Виконавцю матеріали для перекладу та інформацію про бажані строки виконання письмового перекладу, особливі вимоги до його мови, змісту, оформлення та формату файлів.

5.1.3.​ Із метою уникнення двозначності тлумачень або непорозумінь при перекладі, надати Виконавцю до початку надання послуг допоміжні матеріали, зокрема: раніше виконані переклади, довідкові матеріали, глосарії, транслітерацію власних назв згідно із внутрішніми документами, та оплатити послугу зі складання глосаріїв та/або пам’яті перекладів. В іншому разі претензії Замовника щодо двозначності тлумачень або перекладу власнихімен або назв, топонімів, особливостей застосування термінології та іншого не приймаються.

5.2.​ Замовник має право:

5.2.1.​ Вимагати від Виконавця здійснення письмового перекладу в строки та в порядку, встановленому цим Договором.

5.2.2.​ Отримувати від Виконавця інформацію про хід виконання письмового перекладу.

 

6.​ ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ

6.1.​ Вартість послуг відповідно до цього Договору залежить від замовленої послуги, обсягу, строків виконання та рівня складності замовлення та визначається згідно з прайс-листом Виконавця, до якого Виконавець може час від часу вносити зміни. Вартість послуг повідомляється Виконавцем Замовнику та вважається узгодженою Сторонами з моменту її оплати Замовником і не підлягає перегляду в подальшому в односторонньому порядку.

6.2.​ У разі наявності у Замовника обґрунтованих зауважень до якості наданих послуг, Замовник може направити Виконавцю виключний перелік зауважень та/або текст перекладу з виправленнями протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту направлення Виконавцем Замовнику результату наданих послуг (перекладу) електронною поштою, а повторні зауваження – протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту направлення Виконавцем Замовнику виправленого результату наданих послуг (перекладу) електронною поштою. Обґрунтовані зауваження до якості послуг усуваються Виконавцем у погоджений Сторонами строк. Претензії та зауваження Замовника до якості послуги, подані з порушенням строків, вказаних у цьому пункті Договору, Виконавцем не розглядаються. Послуги за Договором вважаються наданими належним чином по спливу строків для надання претензій, вказаних у цьому пункті, у разі якщо Замовник не заявляє Виконавцю обґрунтованих претензій до наданих послуг. Претензії та зауваження щодо якості наданих послуг можуть направлятися Замовником Виконавцю електронною поштою за адресою qc@profpereklad.ua.

6.3.​ Не вважаються обґрунтованими зауваженнями до якості послуг та не є недоліками якості послуг:

-​ претензії Замовника щодо обсягу послуг, які не були узгоджені Сторонами під час погодження замовлення послуг та які Виконавець не зобов’язаний був виконувати;

-​ претензії Замовника щодо двозначності тлумачень або перекладу власних імен або назв, топонімів, особливостей застосування термінології та іншого, якщо Замовник не надав Виконавцю до початку надання послуг згідно з п. 5.1.3 Договору готові глосарії та/або пам’ять перекладів чи допоміжні матеріали для підготовки таких глосаріїв та/або пам’яті перекладів та/або не замовив у Виконавця послугу з їх складання;

-​ стилістичні та синонімічні виправлення, що не змінюють змісту здійсненого Виконавцем перекладу;

-​ правки та зауваження Замовника до здійсненого Виконавцем перекладу, які суперечать нормам мов перекладу;

-​ аспекти послуг, вказані у пп. 7.2.–7.4 Договору, за які Виконавець не несе відповідальності.

6.4.​ У разі виникнення між Сторонами спору щодо якості наданих послуг (здійсненого перекладу) і щодо того, чи є зауваження Замовника до якості послуг обґрунтованими чи ні, та неможливості досягнення Сторонами згоди з цього приводу, доведення факту неякісного надання послуг має здійснюватися Замовником шляхом замовлення Замовником за його рахунок проведення незалежної експертизи в експерта чи експертній установі, які мають усі необхідні дозволи та ліцензії, передбачені законодавством України, та надання Виконавцю висновку експерта. Разом з тим до надання вказаного висновку експертом вартість послуг оплачується Виконавцем у строки, передбачені Договором. У разі, якщо висновком експертизи буде встановлено факт неякісного надання послуг та обґрунтованості заперечень Замовника, Виконавець зобов’язаний буде компенсувати Замовнику вартість проведення експертизи (за умови надання Замовником документів, що підтверджують факт понесення таких витрат) та грошові кошти, що були сплачені за такі послуги.

6.5.​ Про факт замовлення експертизи, вказаної в п. 6.4 Договору, Замовник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця у строки для пред’явлення зауважень до якості послуг, вказані в п. 6.2 Договору. Експертний висновок має бути наданий Замовнику не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних місяців з моменту повідомлення Виконавця про проведення експертизи. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Виконавця про проведення експертизи чи ненадання або несвоєчасного надання Виконавцю висновку експертизи, претензії та зауваження Замовника до наданих послуг вважаються необґрунтованими, а послуги вважаються наданими належним чином по спливу вказаних вище строків для відповідно повідомлення Виконавця про проведення експертизи або для надання Виконавцю висновку експертизи.

6.6.​ Якщо Замовник до здійснення Виконавцем верстки тексту не повідомляє Виконавця про наявність обґрунтованих зауважень до виконаного Виконавцем перекладу та не вносить до нього правок, але вносить коригування до перекладу після виконання Виконавцем верстки, то повторна верстка тексту здійснюється Виконавцем за окрему плату.

6.7.​ Наявність у Замовника зауважень до правильності складання Виконавцем бухгалтерських документів щодо господарських операцій за цим Договором не звільняє Замовника від оплати послуг у строки, передбачені цим Договором.

 

7.​ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.​ У разі порушення своїх обов’язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням обов’язку є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом обов’язку.

7.2.​ У разі надання послуг на умовах пакета “Економ” Виконавець несе відповідальність виключно за наявність перекладу всього тексту та правильність застосування термінології та не несе відповідальність за змістові неточності, наявність незначних мовленнєвих помилок (друкарських, орфографічних помилок тощо), відповідність нормам та правилам мови, на яку виконано переклад. У разі надання послуг на умовах пакета “Економ” Виконавець не гарантує повної відповідності змісту оригінального тексту його перекладу та не несе відповідальності за таку невідповідність. У разі наявності в Замовника зауважень до перекладу, Виконавець здійснює додаткову редактуру або коректуру за окрему плату. Замовник зобов’язаний оплатити додатково таку роботу з редактури та/або коректури.

7.3.​ У разі надання послуг на умовах пакета “Оптимальний” Виконавець несе відповідальність за повноту перекладу, правильність застосування термінології, точність передачі змісту, відповідність нормам та правилам мови, на яку виконано переклад, та не несе відповідальність за друкарські помилки. У разі наявності обґрунтованих зауважень Замовника до перекладу, окрім друкарських помилок, Виконавець здійснює повторну редактуру без додаткової оплати.

7.4.​ У разі надання послуг на умовах пакета “Преміум” Виконавець несе відповідальність за повноту перекладу, правильність застосування термінології, точність передачі змісту, відповідність нормам та правилам мови та відсутність друкарських помилок. У разі наявності обґрунтованих зауважень Замовника до перекладу, Виконавець здійснює повторну редактуру та коректуру без додаткової оплати.

7.5.​ У разі порушення Виконавцем обов’язку надати послугу в строк, передбачений цим Договором (прострочення з боку Виконавця), останній зобов’язаний сплатити Замовнику пеню в розмірі 0,2 % від вартості послуг, але в будь-якому разі не більше подвійної облікової ставки НБУ (що діяла в період, за який сплачується пеня) за кожен деньтакого прострочення, якщо законодавством не буде прямо встановлено інший розмір неустойки.

7.6.​ Виконавець не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання обов’язків за цим Договором та не сплачує пеню, розмір якої передбачено пунктом 7.5 цього Договору, у разі, якщо причиною для такого невиконання чи неналежного виконання обов’язків стало невчинення Замовником дій, що передбачені Договором, актами цивільного законодавства чи випливають із суті обов’язку або звичаїв ділового обороту.

7.7.​ Якщо Замовник із будь-якої причини відмовляється від виконання замовленого письмового перекладу, він сплачує Виконавцю вартість уже виконаної роботи на день отримання такої відмови від Замовника.

7.8.​ У разі завдання Виконавцем ненаданням, несвоєчасним чи неякісним наданням кожної конкретної послуги збитків чи шкоди Замовнику, Виконавець відшкодовує такі збитки чи шкоду в розмірі, не більшому за вартість відповідної послуги (відповідного замовлення), якщо законодавством не буде прямо встановлено інше.

7.9.​  Збитки та шкода відшкодовуються Виконавцем лише в тій частині, у якій вони не покриті неустойкою.

 

8.​ ФОРС-МАЖОР

8.1.​ Жодна зі Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором, що обумовлені обставинами, які виникли поза волею та бажанням Сторін та які неможливо було передбачити або уникнути, включаючи, але не обмежуючись цим, надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціально-політичного та військового характеру, рішення відповідних органів державної влади, що роблять неможливим виконання належним чином Сторонами своїх обов’язків, тощо.

8.2.​ Сторона, яка не виконує свої обов’язки через обставини, вказані в п. 8.1 Договору, повинна сповістити іншу Сторону в письмовому вигляді про перешкоду та її вплив на виконання обов’язків за цим Договором не пізніше 5 (п’яти) календарних днів із моменту виникнення цих обставин і протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту виникнення таких обставин надати іншій Стороні довідку компетентного органу державної влади чи місцевого самоврядування, яка підтверджує наявність та строк дії таких обставин. Сторона не звільняється від виконання своїх обов’язків за цим Договором у зв’язку з настанням обставин, вказаних у п. 8.1 Договору, у разі ненадання чи несвоєчасного надання іншій Стороні вказаного вище сповіщення або довідки.

 

9.​ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1.​ Усі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами щодо виконання ними обов’язків за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів.

9.2.​ Якщо спори та розбіжності неможливо врегулювати шляхом переговорів, то вони вирішуються в судовому порядку за встановленою підсудністю та підвідомчістю такого спору в порядку, визначеному відповідним чинним в Україні законодавством, – у компетентному суді.

9.3.​ Сторони погодили, що документи та переписка, якими Сторони обмінюватимуться електронною поштою з адрес, вказаних у п. 11.6 та 11.5 цього Договору, можуть прийматися судом до розгляду як письмові докази.

 

10.​ КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1.​ Сторони домовились, що умови цього Договору, а також матеріали та інформація, надані Виконавцю в зв’язку з цим Договором, становлять конфіденційну інформацію і не можуть бути розголошені третім особам без попереднього погодження з іншою Стороною протягом усього строку дії Договору і трьох років після закінчення строку його дії, за винятком випадків, коли Сторона зобов’язана розголосити таку інформацію відповідно до вимог законодавства (наприклад, за запитом органів влади). За розголошення вказаної інформації в порушення умов цього Договору Сторона-порушник несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

 

11.​ ІНШІ УМОВИ

11.1.​ Усі правовідносини, що виникають у зв’язку із виконанням цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

11.2.​ Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

11.3.​ (застосовується, якщо Замовник є юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем) Сторони повністю розуміють, що вся надана інформація про представників є персональними даними, які використовуються для ідентифікації таких представників, та погоджуються з тим, що такі дані зберігаються для подальшого використання відповідно до положень Господарського кодексу України, Податкового кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних» для реалізації ділових відносин між Сторонами.

11.4.​ (застосовується, якщо Замовник є фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем) Підписанням цього Договору: А) Замовник погоджується і надає Виконавцю свою згоду на обробку своїх персональних даних (надалі – «ПД»), включаючи: ім’я, контактну інформацію та інші дані, для цілей виконання цього Договору та в зв’язку з його виконанням; Б) Замовник погоджується з можливою обробкою відповідних ПД в електронній формі або вручну зі сторони Виконавця або його афілійованих осіб, або їх договірними сторонами з метою дотримання Виконавцем і його афілійованими особами чинного законодавства; В) Замовник погоджується і надає свою згоду на передачу Виконавцю та обробку і використання Виконавцем ПД Замовника без необхідності додаткового повідомлення про це Замовника. Замовник може вимагати надання доступу до своїх ПД, що зберігаються у Виконавця або його афілійованих осіб або інших операторів ПД, і при необхідності здійснювати запит на коригування цих ПД. Укладенням цього Договору Замовник, підтверджує, що він письмово повідомлений про збір його ПД Виконавцем,  мету обробки ПД і осіб, яким передаються його ПД, а також його права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», а саме:

11.4.1.​ знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх ПД, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника ПД або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

11.4.2.​ отримувати інформацію про умови надання доступу до ПД, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його ПД;

11.4.3.​ на доступ до своїх ПД;

11.4.4.​ отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його ПД, а також отримувати зміст таких ПД;

11.4.5.​ пред’являти вмотивовану вимогу володільцю ПД із запереченням проти обробки своїх ПД;

11.4.6.​ пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх ПД будь-яким володільцем та розпорядником ПД, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

11.4.7.​ на захист своїх ПД від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

11.4.8.​ звертатися із скаргами на обробку своїх ПД до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

11.4.9.​ застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист ПД;

11.4.10.​ вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх ПД під час надання згоди;

11.4.11.​ відкликати згоду на обробку ПД;

11.4.12.​ знати механізм автоматичної обробки ПД;

11.4.13.​ на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

11.5.​ Виконавець направляє Замовнику інформацію, документи, результати наданих послуг, що згідно цього Договору мають направлятися електронною поштою, за адресою електронної пошти Замовника, з якої Замовник звернувся до Виконавця для замовлення послуг або яку Замовник окремо повідомив Виконавцю.

11.6.​ Сторони визнають повідомлення, прийняті та відправлені електронною поштою з e-mail адрес Виконавця *@profpereklad.ua або *@proftranslation.org та e-mail адрес Замовника, що вказані у п. 11.5 цього Договору.

11.7.​ Кореспонденція за цим Договором направляється Сторонами одна одній за адресами, вказаними у цьому Договорі. Кореспонденція вважається отриманою в момент її фактичного отримання Стороною. У разі, якщо кореспонденцію надіслано іншій Стороні за належною адресою, проте вона не отримується такою Стороною протягом 10 (десяти) календарних днів з дати відправки, датою отримання кореспонденції буде вважатися день надходження кореспонденції до поштового відділення Сторони-отримувача (для відправлень поштою), 5 (п’ятий) календарний день з моменту відправки (для відправлень службами кур’єрської доставки) або дата відправки (для відправлень електронною поштою.) Якщо одна Сторона не повідомила іншу Сторону у встановлені цим Договором строки про зміну поштової адреси чи адреси електронної пошти, то кореспонденція, направлена такій першій Стороні за її попередньо відомими адресами (адреси, які зазначені в цьому Договорі або які пізніше були повідомлені першою Стороною іншій Стороні), вважається направленою за належною адресою.

11.8.​ У разі здійснення Виконавцем повторної відправки кореспонденції Замовнику, зокрема Актів, рахунків, результатів надання послуг, Замовник оплачує Виконавцю послугу такої повторної відправки в розмірі відповідно до актуального прайс-листа Виконавця, якщо раніше така кореспонденція була відправлена Замовнику за належною адресою, але фактично не була отримана Замовником або у разі втрати Замовником раніше отриманої кореспонденції.

11.9.​ Якщо Договором передбачено відправку повідомлень чи документів (у т.ч. результатів надання послуг, замовлень тощо) електронною поштою, будь-яка зі Сторін має право також направити відповідні повідомлення чи документи звичайною поштою чи вручити їх наручно іншій Стороні, а відповідна Сторона зобов’язана буде направити відповідь (якщо така відповідь необхідна) першій Стороні також звичайною поштою чи вручити її наручно.

 

12.​ ЯкорьПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1.​ Одиницею розрахунку вартості перекладу за цим Договором є «слово» тексту вихідного документа. Обсяг визначається за допомогою спеціального програмного забезпечення Виконавця.

12.2.​ Підрахунок слів під час перекладу з мов, які мають складне написання або не відображають голосних (корейська, китайська, мови, які використовують арабський алфавіт, тощо), здійснюється орієнтовно. Остаточна сума з’ясовується лише після завершення перекладу та розраховується за кількістю слів тексту перекладу.

У разі внесення Замовником доповнень або змін до тексту оригіналу дата виконання письмового перекладу Виконавцем переноситься на строк, необхідний для виконання зазначених робіт, а внесення змін оплачується Замовником додатково.

Точна вартість перекладу за декілька хвилин

Замовити послугу перекладу

Заповніть форму та прикріпіть документ - ми повідомимо Вам точну вартість всієї роботи.

Вибрати та завантажити Прикріпіть документ для оцінки вартості перекладу
Ви також можете зв’язатися з нами будь-яким зручним способом, і ми дамо відповіді на всі Ваші запитання.

Контакти >
+48 (22) 389-52-46
Україна, 01030, м. Київ,
вул. Б. Хмельницького, 16-22, (будівля «Київпроекту»), 12-й поверх